• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی
خانم مهندس مرضیه سنوئی محصل

خانم مهندس مرضیه سنوئی محصل

دبیر کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی

دکتر محمد حسین روشنک

دکتر محمد حسین روشنک

رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی

دکتر حسین رحمانی کمرودی

دکتر حسین رحمانی کمرودی

رئیس کانون کارآفرینان استان گلستان

دکتر داود یعقوبی

دکتر داود یعقوبی

دبیر کانون کارآفرینان استان البرز

مهندس عرفان احمدزاده

مهندس عرفان احمدزاده

دبیر کانون کارآفرینان استان کردستان

دکتر افشین رحیمی

دکتر افشین رحیمی

رئیس کانون کارآفرینان استان گیلان

دکتر سید حمیدرضا صائمین

دکتر سید حمیدرضا صائمین

دبیر کانون کارآفرینان استان همدان

دکتر حمید رضا عالمی

دکتر حمید رضا عالمی

رئیس کانون کارآفرینان استان قم

خانم مهندس زلیخا عادلی

خانم مهندس زلیخا عادلی

دبیر کانون کارآفرینان استان گلستان

دکتر حسین وثوقی ایرانی

دکتر حسین وثوقی ایرانی

دبیر کانون کارآفرینان استان اردبیل

دکتر محمد حسین خوانساری

دکتر محمد حسین خوانساری

دبیر کانون کارآفرینان استان قزوین