• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان خراسان رضوی(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان خراسان رضوی

سومین نشست هیئت مدیره(استان : يزد)

نشست سوم

دومین نشست هیئت مدیره(استان : يزد)

نشست دوم

نخستین نشست هیئت مدیره(استان : يزد)

نشست اول

اعضای هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان یزد(استان : يزد)

اعضای هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان یزد

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان کردستان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان کردستان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اصفهان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اصفهان

دیدار با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری(استان : ملی)

دیدار با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون برتر رسمی استان سیستان و بلوچستان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون برتر رسمی استان سیستان و بلوچستان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان لرستان(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان لرستان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان ایلام(استان : ملی)

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان ایلام

هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور