• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی ملی(استان : ملی)

دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی ملی(استان : ملی)

دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی ملی

اولین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی ملی(استان : ملی)

اولین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی ملی

انتصاب مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران(استان : تهران)

انتصاب مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

اولین جلسه هیئت مدیره جدید در سال 1400(استان : تهران)

اولین جلسه هیئت امناء

برگزاری انتخابات اعضاء هیئت امناء منتخب کانون(استان : تهران)

معرفی منتخبین کانون در سال 1400

دومین جلسه کانون کارآفرینان استان تهران در سال 1399(استان : تهران)

کانون کارآفرینان استان تهران،کارآفرینان برتر

جلسه کانون کارآفرینان استان تهران در سال 1399(استان : تهران)

کانون کارآفرینان استان تهران

احکام اعضای هیات امناء کارآفرینی استان تهران(استان : تهران)

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در انتخاباتی که جهت تعیین رئیس و دبیر جدید کانون کار آفرینی استان تهران برگزار شده بود، امیر حسین شقاقی(مدیر عامل شرکت شیرین نوین) به سمت رئیس و مجید سیاری(مدیر عامل موسسه آموزش عالی ماهان) به سمت دبیر کانون کارآفرینی استان تهران به مدت ۲ سال انتخاب شدند .

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در زمستان 97(استان : تهران)

گزارش فصل زمستان 97 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در پاییز97(استان : تهران)

گزارش فصل پاییز 97 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در تابستان 97(استان : تهران)

گزارش فصل تابستان 97 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در بهار 97(استان : تهران)

گزارش فصل بهار 97 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در زمستان 96(استان : تهران)

گزارش فصل زمستان 96 - کانون کارآفرینان تهران

گزارش عملکرد و ارزیابی کانون کارآفرینان در پاییز 96(استان : تهران)

گزارش فصل پاییز 96 - کانون کارآفرینان تهران