• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی با اعضای هیئت رییسه کمیسیون های تخصصی(استان : ملی)

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

چهلمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهلمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور (استان : ملی)

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور (استان : ملی)

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان لرستان(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان لرستان

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان سیستان و بلوچستان(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان سیستان و بلوچستان

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان تهران(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان تهران

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان فارس(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان فارس

برکزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی و تجلیل از برترین های کشوری و انتخاب کانون استان اردبیل جزو برترین های کشوری (استان : اردبيل)

برکزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی و تجلیل از برترین های کشوری و انتخاب کانون استان اردبیل جزو برترین های کشوری

بیانیه رئیس هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

بیانیه رئیس هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور در خصوصی انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی

نتایج اولین دوره انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

نتایج اولین دوره انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور