• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

جلسه مشترک برای پیشنهادات کمیسیونهای کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

اولین جلسه هیات امنای کانون کارافرینان برتر رسمی استان همدان (استان : همدان)

هیات امنا، احکام هیات مدیره

جلسه هیات امنای کانون کارآفرینان برتر رسمی استان همدان برگزار شد(استان : همدان)

الزام مدیران به انتخاب مشاور کارآفرینی

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور و هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور و هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران

بیستمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

بیستمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

هفدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

هفدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

اولین جلسه شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر(استان : ملی)

اولین جلسه شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور